Skip to main content

Análise de carteiras de inmobles ou de créditos con garantía hipotecaria

Aplicación de Big Data e desenvolvemento de algoritmos para a valoración preventiva de riscos que poidan afectar á Responsabilidad Social Corporativa (RSC) da propiedade.
Definición e implementación de estratexias co obxecto de minorar impactos negativos.
A título de exemplo de aplicacións Big Data: análise preventiva de vulnerabilidade dos inquilinos e conflito, risco de ocupación ilegal, etc.