Skip to main content

Condicións xerais

As presentes condicións xerais regulan o uso e acceso
ao sitio web ou servizo de Internet que Sogeviso Servicios Gestión Vivienda Innovación Social S.L., con domicilio social na Avda. Óscar Esplá, 37 – 03007 Alacant, NIF B54883301, inscrito en Alacant, tomo 3886, folio 190, folla A-146658, pon a disposición dos usuarios a través do enderezo electrónico: https://www.sogeviso.com cuxo enderezo “IP” é: 46.105.87.109.

O uso do sitio web por parte de calquera usuario comporta a plena
aceptación das presentes condicións e criterios que están permanentemente expostos na web, baixo a versión publicada e vixente en cada momento. Para tal efecto, recoméndase ao usuario ler atentamente as condicións e instrucións expostas nas páxinas web cada vez que acceda ás citadas páxinas, así como a necesidade de recargar en cada momento os contidos que se atopen na memoria caché do propio ordenador do usuario co obxecto de recibir unha información plenamente actualizada.

Todo isto sen prexuízo das condicións específicas que regulen cada un dos produtos e servizos no seu caso accesibles a través das páxinas web.

Obxecto

O sitio web ten por obxecto principal informar sobre as actividades de Sogeviso, os seus produtos e os seus servizos.

Condicións de utilización para o usuario

O usuario comprométese a facer un uso adecuado, correcto e
lícito dos contidos e servizos do sitio web. Quedan estritamente prohibidas as actividades ilegais, ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública; e en xeral, toda conduta que atente, induza ou poida ir contra o respecto á dignidade humana e ao principio de non discriminación por motivos de raza, sexo, relixión, opinión, nacionalidade ou calquera outra circunstancia persoal ou social; contra a protección da saúde pública e dos consumidores e usuarios; ou a protección da xuventude e da infancia. Así mesmo, queda prohibida toda actividade dirixida a suplantar a calquera persoa ou entidade, ou a interferir, violar, alterar ou desconectar o sistema, servidores, redes ou contidos, así como a incumprir calquera requisito de conexión.

Sogeviso resérvase o dereito a excluír ao usuario do servizo sen previo aviso e a adoptar cantas medidas considere oportunas en cada momento, a fin de evitar as condutas e actividades anteriormente indicadas.

Propiedade intelectual ou industrial

Advírtese expresamente que todos os elementos do sitio web están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial. O contido, códigos fonte, forma, deseño e denominación dos produtos, aplicativos, ferramentas, páxinas, marcas, nomes comerciais, logotipos e gráficos, incluído o copyright, son propiedade, foron cedidos ou son obxecto de licenza a favor de Banco Sabadell S.A., polo que a autoría e o dereito de explotación en todos os seus termos e modalidades se atopan protexidos polas leis mercantís e penais vixentes, cuxa infracción, á marxe das
responsabilidades pecuniarias correspondentes, constitúe unha actividade ilícita ou delituosa.

Por todo isto, o usuario deberá absterse de efectuar a
reprodución, adaptación, combinación, integración noutras aplicacións, arranxos ou calquera outra manipulación ou transformación, así como calquera forma de comunicación pública ou distribución, en relación con todos os contidos accesibles a través da web, salvo autorización expresa de Sogeviso. E incluso nese caso, absterase de efectualo a través de
procedementos distintos dos especificados e previstos a través da propia web para os usuarios, quen, en ningún caso, poderán levar a cabo ningunha descarga, impresión, copia ou traslado do contido a calquera soporte, con alteración ou modificación dos contidos facilitados, de tal forma que difira, omita, engada, modifique ou supoña contradición con relación ás mensaxes ou informacións expostas e subministradas a través da web, no modo no que estes se dispoñen no sistema e nos rexistros informáticos de Sogeviso.

Sogeviso non concede ningunha licenza ou autorización de uso
de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade industrial e intelectual ou sobre calquera dereito ou propiedade relacionados coa propia web, os servizos ou os contidos.

Aqueles sitios web que establezan hiperligazóns (“hyperlinks”)
coas páxinas de Sogeviso deberán absterse de reproducir as citadas páxinas, así como de asociar directamente a ligazón con relación a calquera outra páxina do Portal distinta da de inicio (“home page”). Igualmente, deberanse abster de utilizar signo distintivo, nome comercial, rótulo, informacións ou calquera outro contido propio do Portal, agás a indicación que forme parte da propia ligazón (“link”). En ningún caso se poderá dar a entender nin declarar que Sogeviso autoriza, intervén, asume, participa ou supervisou en forma ningunha os contidos da páxina na que figure a hiperligazón, ni tan sequera que consinte a propia inclusión deste, salvo autorización expresa.

Política de privacidade

O usuario, a través das distintas áreas que forman parte
do sitio web, pode visitar, obter información e manexar unha serie de aplicativos ou ferramentas.

Todos os datos facilitados por parte dos usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade. Tanto a entidade responsable dos ficheiros como quen interveña en calquera fase do tratamento e as entidades ás que lle foran comunicados, ao abeiro da autorización conferida polo usuario, atópanse sometidos ao máis estrito segredo profesional. Comprométense expresamente a adoptar os niveis de protección e as medidas necesarias de índole técnica e organizativa que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, mal uso, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, xa sexa nivel externo ou no marco da propia estrutura ou persoal dependente, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, proveñan estes da acción humana ou do medio físico ou natural. Así mesmo, garántese o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas, equipos, locais e centros que cumpren os requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidos na normativa vixente en cada momento.

Con todo, o usuario debe ser consciente, e advírteselle expresamente, de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

a) Navegación:

A simple navegación a través do sitio web de Sogeviso ten carácter gratuíto e non esixe o rexistro previo por parte do usuario. Así e todo, o acceso ou a utilización dalgúns produtos ou servizos poden requirir o rexistro do usuario, a tenza de claves ou tarxetas de identificación e/ou o pagamento dun prezo de conformidade co establecido nas condicións específicas reguladoras de cada produto ou servizo.

Advírtese expresamente ao usuario que o sitio web de Sogeviso utiliza “cookies”. Estas cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e se asocian unicamente cun usuario anónimo. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco
duro ni ler os arquivos cookie creados por outros provedores. As cookies permiten recoñecer aos usuarios só no caso de que se rexistraran, a fin de que non teñan que facelo en cada visita para acceder ás áreas ou servizos reservados exclusivamente a eles. Así mesmo, facilitan información sobre a data e hora da última vez que o usuario visitou a nosa web e os contidos elixidos na navegación. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies no seu disco duro, debendo consultar para tal efecto as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

b) Datos de carácter persoal.

Para o caso de que a un usuario -persoa física- se lle requira o rexistro dos seus datos persoais a fin de posibilitar o acceso ou uso dalgún servizo facilitado a través do sitio web de Sogeviso, infórmaselle expresamente de que os citados datos, xunto cos que se orixinen como consecuencia da execución do servizo, resultan necesarios para o desenvolvemento, control, xestión e execución dos servizos prestados, e que estes serán incorporados aos ficheiros creados para tal efecto en cada caso. A introdución e rexistro dos datos persoais por parte do usuario comportará a aceptación e autorización expresa a Sogeviso para a recollida, incorporación aos respectivos ficheiros e o tratamento dos mencionados datos persoais, así como para a súa conservación durante os prazos previstos nas disposicións aplicables.

Información básica sobre réxime de protección de datos persoais:

Responsable: Servicios Gestión Vivienda Innovación Social Sl., con domicilio social: avda. Óscar Esplá, núm. 37, 03007 Alicante. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalidades y legitimación: La finalidad principal es tramitar y gestionar su solicitud, y las actuaciones y operaciones que se deriven de la misma, las cuales pueden comportar el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, o contactar con usted a través de los datos de localización facilitados. La base de su legitimación es su propia solicitud.

Destinatarios: non se cederán datos a terceiros salvo obriga
legal ou no caso de que outorgara o seu consentimento en virtude dun acordo específico.

Procedencia dos datos: facilitados polo interesado.

Derechos: puede dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos del Grupo Banco Sabadell a través de su domicilio social u oficinas o a través de la dirección de correo electrónico siguiente: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com,

coa finalidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación e portabilidade, e para exercitar o dereito a opoñerse a decisións individuais automatizadas que lle poidan afectar significativamente ou supoñerlle efectos xurídicos, de acordo co artigo 22 do Regulamento da UE 2016/679.
Así mesmo, no caso de que o interesado o entenda necesario, pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) co fin de salvagardar os seus dereitos.

coa finalidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación e portabilidade, e para exercitar o dereito a opoñerse a decisións individuais automatizadas que lle poidan afectar significativamente ou supoñerlle efectos xurídicos, de acordo co artigo 22 do Regulamento da UE 2016/679.
Así mesmo, no caso de que o interesado o entenda necesario, pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) co fin de salvagardar os seus dereitos.

 

Responsabilidade

Sogeviso non garante ao usuario a dispoñibilidade, acceso ou continuidade na conexión ao sitio web e na subministración de información ou calquera dos distintos servizos ofrecidos a través do citado sitio. En consecuencia, Sogeviso e calquera posible provedor de contidos non serán responsables no caso de que existan interrupcións do servizo, demoras, mal funcionamento e, en xeral, calquera inconveniente que teña a súa orixe en causas que escapan do control de Sogeviso ou dos provedores, ou proveña dunha actuación dolosa ou culposa do usuario, ou forza maior.

Sogeviso tampouco garante a utilidade, obtención de resultados ou infalibilidade dos contidos facilitados a través da web, que en todo caso o son con carácter orientador e informativo. Esta información obtívose de fontes consideradas
razoablemente fiables, pero non deben presumirse en todo caso infalibles, debendo no seu caso ser contrastadas con outras fontes con anterioridade a adoptar calquera estado de opinión ou decisión por parte do usuario. Todas as opinións, medidas ou actuacións de investimento ou de calquera outro tipo que sexan adoptadas polo usuario, serán da súa exclusiva conta e risco.

Sogeviso non asume ningunha responsabilidade derivada da utilización por parte do usuario dos contidos do sitio web, reservándose o dereito a modificar, substituír, actualizar, renovar, impedir o acceso, interromper, bloquear, suspender temporalmente ou cancelar con carácter definitivo calquera servizo, subministración de información ou calquera outro contido, xa sexa con relación a un usuario concreto ou en xeral.

Salvo que se estableza expresamente o contrario en cada caso, Sogeviso non intervén, participa, nin asume garantía ningunha con relación aos servizos ou produtos ofrecidos por terceiros provedores accesibles mediante hiperligazóns ou marcos publicitarios.

O banco non asume ningunha responsabilidade polos danos que se poidan causar nos equipos dos usuarios por posibles virus informáticos contraídos polo usuario a causa da súa navegación polo sitio web ou por calquera outro derivado da súa navegación. O usuario deberá observar todas as normas, condicións e medidas que se especifican e determinan no propio sitio web baixo o apartado sinalado correspondente á “Seguridade”.