Skip to main content

Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que Sogeviso Servicios Gestión Vivienda Innovación Social Sl.,  amb domicili social a l’Avda. Óscar Esplá, 37 – 03007 Alacant, NIF B54883301, inscrit a Alacant, tom 3886, foli 190, fulla A-146658, posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: https://www.sogeviso.com, l’adreça “IP” de la qual és: 46.105.87.109.

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que estan permanentment exposats a la web, sota la versió publicada i vigent a cada moment. A aquest efecte es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades en les pàgines web cada vegada que hi accedeixi, així com la necessitat de recarregar a cada moment els continguts que es trobin en la memòria caixet de l’ordinador de l’usuari a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

Todo ello sin perjuicio de las condiciones Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cadascun dels productes i serveis en el seu cas accessible a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats de Sogeviso, i dels seus productes i serveis.

Condicions d’ús per a l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic i, en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui anar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió.El usuario se compromete a hacer un uso adecuado, correcto y lícito de los contenidos y servicios del sitio web. Quedan estrictamente prohibidas las actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la buena fe y al orden público; y en general, toda conducta que atente, induzca o pueda ir contra el respeto a la dignidad humana y a principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social; contra la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios; o la protección de la juventud y de la infancia. Asimismo, queda prohibida toda actividad dirigida a suplantar a cualquier persona o entidad, o a interferir, violar, alterar o desconectar el sistema, servidores, redes o contenidos, así como, incumplir cualquier requisito de conexión.

Sogeviso es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís i a adoptar quantes mesures consideri oportunes a cada moment a fi d’evitar les conductes i activitats anteriorment indicades.

 

Propietat Intel·lectual o Industrial

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de Banc Sabadell SA, per la qual cosa l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Por todo ello, el usuario deberá abstenerse de efectuar la reproducción, adaptación, combinación, integración en otras aplicaciones, Per tot això, l’usuari haurà d’abstenir-se d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, amb relació amb tots els continguts accessibles a través de la web, excepte amb autorització expressa de Sogeviso. I fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través de la matexia web per als usuaris, qui, en cap cas, podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal forma que difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb relació amb els missatges o informacions exposades i subministrades a través de la web, en la manera en què aquests es disposen en el sistema i en els registres informàtics de Sogeviso.

Sogeviso no concede ninguna licencia o Sogeviso no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb la mateixa web, els serveis o els continguts.

Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços (“hyperlinks”) amb les pàgines de Sogeviso hauran d’abstenir-se de reproduir aquestes pàgines, així com d’associar directament l’enllaç amb relació amb qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d’inici (“home page”).
Igualment, hauran d’abstenir-se d’utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, excepte la indicació que formi part del mateix enllaç (“link”). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que Sogeviso autoritza, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la qual figuri l’hiperenllaç, ni tan sols que consent la inclusió d’aquest, excepte amb autorització expressa.

Política de privacitat

L’usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, i fer servir una sèrie d’aplicatius o eines.

Totes les dades facilitades per part dels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals els hagin estat comunicades, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional. Es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, sigui a nivell extern o en el marc de la mateixa estructura o personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent a cada moment.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient, i s’adverteix expressament, que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web de Sogeviso té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari. No obstant això, l’accés o la utilització d’alguns productes o serveis poden requerir el registre de l’usuari,
la tinença de claus o targetes d’identificació i/o el pagament d’un preu de conformitat amb el que s’estableix a les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web de Sogeviso utilitza “galetes”. Aquestes galetes són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari que s’associen únicament amb un usuari anònim. Les galetes utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les galetes permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas que s’hagin registrat, a fi que no hagin de fer-ho en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web i els continguts seleccionats en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per rebre aví de la recepció de galetes al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal.

En cas que a un usuari -persona física- se li requereixi el registre de les seves dades personals, a fi de possibilitar l’accés, o ús d’algun servei facilitat a través del lloc web de Sogeviso, se l’informa expressament que aquestes dades, juntament amb aquelles que s’originin a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis prestats i que aquestes seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a Sogeviso per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Informació bàsica sobre el règim de protecció de dades personals:

Responsable: Servicios Gestión Vivienda Innovación Social Sl., amb domicili social: avda. Óscar Esplá, núm. 37, 03007 Alacant. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: La finalitat principal és tramitar i gestionar la seva sol·licitud, i les actuacions i operacions que se’n derivin, les quals poden comportar l’enviament de comunicacions comercials electròniques, o el contacte amb vostè a través de les dades de localització facilitades. La base de la seva legitimació és la mateixa sol·licitud.

Destinataris: no se cediran dades a tercers excepte en cas d’ obligació legal o en el cas que hagi atorgat el seu consentiment en virtut d’un acord específic.

Procedència de les dades: Facilitades per l’interessat.

Derechos: puede dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos del Grupo Banco Sabadell a través de su domicilio social u oficinas o a través de la dirección de correo electrónico siguiente: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com,

amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per exercir el dret a oposar-se a decisions individuals automatitzades que puguin afectar-lo significativament o comportar-li efectes jurídics, d’acord amb l’article 22 del Reglament de la UE 2016/679.
Així mateix, en el cas que l’interessat ho consideri necessari pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) amb la finalitat de salvaguardar els seus drets.

 

Responsabilitat

Sogeviso no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través d’aquest. En conseqüència, Sogeviso i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de Sogeviso o dels proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major.

Sogeviso tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se, en cap cas, infal·libles, havent de ser contrastades, el seu cas, amb altres fonts abans d’adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

Sogeviso no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir-hi l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament
d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació amb un usuari concret o en general.

Tret que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, Sogeviso no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació amb els serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris.

El Banc no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altre derivat de la seva navegació. L’usuari haurà d’observar totes les normes, condicions i mesures que s’especifiquen i determinen en el lloc web, sota l’apartat assenyalat corresponent a la “Seguretat”.