Skip to main content

SIBILIA by sogeviso

Modelo

É un modelo de cuantificación do risco reputacional potencial entre o economicamente sostible e a responsabilidade social.

No marco desta busca constante da innovación e da creación de valor diferencial para os nosos clientes, fundamentados nun profundo coñecemento do sector, da contorna e cunha base de datos formada polos preto de 50.000 casos xestionados, con coñecemento de máis de 15.000 familias e máis de 36.000 persoas, Sogeviso creou un modelo de cuantificación do risco reputacional potencial asociado a activos inmobiliarios: Sibila.

No marco desta busca constante da innovación e da creación de valor diferencial para os nosos clientes, fundamentados nun profundo coñecemento do sector, da contorna e cunha base de datos formada polos preto de 50.000 casos xestionados, con coñecemento de máis de 15.000 familias e máis de 36.000 persoas, Sogeviso creou un modelo de cuantificación do risco reputacional potencial asociado a activos inmobiliarios: Sibila.

Sibila ofrece a posibilidade de deseñar distintas liñas de actuación facilitando a toma de decisións en equilibrio entre o economicamente sostible e a responsabilidade social por parte dos propietarios dos inmobles.

Modelo Sibila

É un algoritmo para a valoración do risco baseado na análise de máis de
70 variables agrupadas segundo conceptos.

Vulnerabilidade
socioeconómica

Capacidade económica das unidades familiares en función da composición das mesmas, presencia de colectivos de vulnerabilidade especial (menores, maiores de 65 anos, discapacitados, vítimas de violencia de xénero, etc.) e orixe do aluguer.

Asset 2

Mercado
inmobiliario

Comparable co mercado de alugueiro segundo localización, baseándose nas necesidades de habitabilidade (segundo Decreto 141/2012) e a capacidade de endebedamento das familias.

Contexto
normativo

Combinación do impacto regulamentario en materia de vivenda con afectación tanto en grandes beneficiarios de vivendas como na protección dos inquilinos e/ou debedores hipotecarios e dedicación orzamentaria por goberno autonómico na citada materia.

Asset 4

Contexto Social

Baseándose no indicador AROPE, risco de pobreza segundo criterio xeográfico: risco de pobreza económica, privación material severa e baixa intensidade de traballo no fogar.

Agentes sociales

Relación de soporte de asociacións civís e/ou concellos segundo contorna e situación xeográfica.