Skip to main content

CONTRATO SOCIAL by sogeviso

Plan personalizado de acompañamento social e de inserción laboral para os inquilinos e as súas familias.

O Contrato Social formalízase como un anexo do contrato de alugueiro social que asinan de forma voluntaria os inquilinos e a propiedade. A partir dese anexo, as partes comprométense a traballar conxuntamente para mellorar a situación socioeconómica da familia inquilina.

A súa execución concrétase nun plan específico de carácter anual, asumido e asinado por ambas partes, que define as accións que se realizarán para acadar o obxectivo de mellora. Entre estas accións poden incluírse diversidade de temas relacionados coa contorna social básica, coas subministracións, cos servizos e axudas públicas, etc. e, moi especialmente, coa reinserción laboral como elemento clave de mellora, para a cal se traballa nun programa específico personalizado.

Obxectivos

1

Mellorar a situación socioeconómica dos inquilinos e desta forma poder facer fronte a un alugueiro e ás necesidades básicas da unidade familiar. Nos casos de persoas que se atopan en risco de exclusión e sen emprego, analizamos as súas competencias e definimos un programa personalizado de inserción laboral acorde cos seus perfís e capacidades profesionais.

2

Reducir as incidencias por mal uso da vivenda ou relativas á convivencia coa comunidade de veciños, garantindo o uso adecuado dos recursos e facendo posible a prevención do uso fraudulento e inadecuado da vivenda.

3

Actuar preventivamente ante as situacións de especial vulnerabilidade, implicando á Administración Pública e abordando o traballo integral da unidade familiar.

Programas

Os programas lévanse a cabo en colaboración coa Administración Pública local e entidades sociais nos casos que procede: incorporación a programas sociais públicos segundo necesidades detectadas ou programas privados xestionados por entidades do terceiro sector.

Para o desenvolvemento e implementación dos programas de inserción laboral, formalizamos acordos ou convenios con empresas, institucións públicas e outras entidades do terceiro sector.

Os acordos ou convenios están asociados a aspectos de formación, prácticas laborais, bolsa de traballo e postos de traballo.

Empresa distinguida co Selo de Inclusión Social do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións na tipoloxía de inserción sociolaboral

Empresas coas que temos subscrito un convenio para a inserción laboral