Skip to main content

Gestió projectes lloguer assequible

Impulsem i gestionem parcs d’habitatges econòmicament sostenibles destinats al lloguer d’habitatges protegits o assequibles.
Col·laborem amb l’administració pública per a l’ampliació del parc de lloguer assequible amb una materialització a través de diferents models:
empresa mixta, concessió, dret de superfície o altres; i gestionem el parc de lloguer construït segons criteris de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

Projecte

Anàlisi i acompanyament en els processos inicials:

Identificació de sòls:

  • Identificació de sòls de titularitat pública o privada susceptibles de ser destinats a lloguer assequible.

Anàlisi de projectes:

  • Anàlisi de viabilitat de sòls des del marc urbanístic, el mercat immobiliari (oferta i demanda) i econòmic.

Marc jurídic:

  • Definició del marc jurídic del projecte.

Finançament

Contactes amb inversors institucionals interessats en inversió a llarg termini. Gestió finançament bancari (banca tradicional o banca pública com el BEI, ICO i altres).

Gestió de la promoció

Direcció, suport o col·laboració en la posada en marxa de noves promocions de lloguer assequible.

Gestió del parc de lloguer assequible

Servei de gestió i administració del parc d’habitatges de Lloguer Assequible:

Formalització de contractes:

  • La formalització de contractes es realitzarà d’acord amb la legislació vigent i segons sigui procedent, amb annexos corresponents a l’acompanyament social, que contemplen els programes per a l’ajuda a la millora socioeconòmica dels llogaters.
Veure més

Gestió del cobrament:

  • Gestió del cobrament proactiva en cas d’impagaments i cerca de solucions socialment responsables d’acord amb les directrius de la propietat.

Renovacions de contractes:

  • Gestió específica de la renovació o no renovació dels contractes de lloguer prèvia a la seva finalització.

Adequació i manteniment d’habitatges:

  • Incloent-hi l’adequació de l’habitatge a les condicions d’habitabilitat prèvia a qualsevol contracte, la programació de manteniment i la resposta davant qualsevol incidència.