Skip to main content

Gestió del lloguer

El servei de gestió i administració del parc d’habitatges en situació de Lloguer Assequible/Social, inclou:

Formalització de contractes

Formalització de contractes d’acord amb la legislació vigent i segons sigui procedent, amb annexos corresponents a l’acompanyament social,
que contemplen els programes per a l’ajuda a la millora socioeconòmica dels llogaters. Els programes d’ajuda socioeconòmica estan inclosos en el Contracte Social que incorpora:

Programa de Seguiment Social:

  • Suport, acompanyament i seguiment en aspectes socials complementant la gestió del contracte de lloguer.

Programa d’inserció laboral:

  • Suport personalitzat segons les necessitats, en formació i en la cerca i assoliment d’ocupació.

Col·laboració amb l’Administració Pública i entitats socials:

  • Incorporació a programes socials públics segons necessitats detectades o a programes privats gestionats per entitats socials (Tercer Sector).
Veure més

Gestió del cobrament

Emissió de rebuts i gestió del cobrament proactiva en cas d’impagaments i cerca de solucions socialment responsables d’acord amb les directrius de la propietat.

Atenció al llogater

Call Center personalitzat amb un protocol específic per a cada tenidor/propietari d’immobles en gestió.

Renovacions de contractes

Gestió específica de la renovació o no renovació dels contractes de lloguer prèvia a la seva finalització.

Adequació i manteniment d’habitatges

Manteniment d’habitatges incloent l’adequació de l’habitatge a les condicions d’habitabilitat prèvia a qualsevol contracte, la programació de manteniment i la resposta davant qualsevol incidència.