Skip to main content

Anàlisi de carteres d’immobles o de crèdits amb garantia hipotecària

Aplicació de Big Data i desenvolupament d’algoritmes per a la valoració preventiva de riscs que puguin afectar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la propietat.
Definició i implementació d’estratègies a fi de minorar impactes negatius. A títol d’exemple d’aplicacions BigData: anàlisi preventiva de vulnerabilitat dels llogaters i conflicte, risc d’ocupació il·legal, etc.