Skip to main content

SIBILIA by sogeviso

Model

És un model de quantificació del risc reputacional potencial entre la sostenibilitat econòmica i la responsabilitat social associat a una cartera d’actius immobiliaris.

En el marc d’aquesta cerca constant de la innovació i de la creació de valor diferencial per als nostres clients, fonamentats en un profund coneixement del sector, de l’entorn i amb una base de dades formada per als prop de 50.000 casos gestionats, amb coneixement de més de 15.000 famílies i més de 36.000 persones, Sogeviso ha creat un model de quantificació del risc reputacional potencial associat a actius immobiliaris: Sibila.

El model Sibila és un algoritme per a la valoració del risc basat en l’anàlisi de més de 70 variables agrupades segons conceptes: Situació socioeconòmica, context social i nivell de conflictivitat, mercat immobiliari, context normatiu…

Sibila, ofereix la possibilitat de dissenyar diferents línies d’actuació facilitant la presa de decisions en equilibri entre la sostenibilitat econòmica i la responsabilitat social per part dels propietaris dels immobles.

Model Sibila

És un algoritme per a la valoració del risc basat en l’anàlisi de més de
70 variables agrupades segons conceptes.

Vulnerabilitat
socioeconòmica

Capacitat econòmica de les unitats familiars en funció de la composició de les mateixes, presència de col·lectius de vulnerabilitat especial (menors, majors de 65 anys, discapacitats, víctimes de violència de gènere, etc.) i origen del lloguer.

Asset 2

Mercat
immobiliari

Comparable amb el mercat de lloguer segons ubicació, sobre la base de les necessitats d’habitabilitat (segons Decret 141/2012) i a la capacitat d’endeutament de les famílies.

Context
normatiu

Combinació de l’impacte regulador en matèria d’habitatge amb afectació tant a grans tenidors d’habitatges com a la protecció dels llogaters i/o deutors hipotecaris i dedicació pressupostària per govern autonòmic en aquesta matèria.

Asset 4

Context Social

Sobre la base de l’indicador AROPE, risc de pobresa segons criteri geogràfic: risc de pobresa econòmica, privació material severa i baixa intensitat de treball a la llar.

Agents socials

Relació de suport d’associacions civils i/o Ajuntaments segons entorn i ubicació geogràfica.