Skip to main content

CONTRACTE SOCIAL by sogeviso

Pla personalitzat d’acompanyament social i d’inserció laboral per als llogaters i les seves famílies.

El Contracte Social es formalitza com a annex del contracte de lloguer social, que signen, de manera voluntària, els llogaters i la propietat, a partir del qual les parts es comprometen a treballar conjuntament per millorar la situació socioeconòmica de la família llogatera.

La seva execució es concreta en un pla específic de caràcter anual, assumit i signat per ambdues parts, que defineix les accions a realitzar per aconseguir l’objectiu de millora. Entre aquestes accions es poden incloure diversitat de temes relacionats amb l’entorn social bàsic, amb els subministraments, amb els serveis i ajudes públiques, etc., i molt especialment amb la reinserció laboral com a element clau de millora, per al qual es treballa en un programa específic personalitzat.

Objectius

1

Millorar la situació socioeconòmica dels llogaters i, d’aquesta manera, poder fer front a un lloguer i a les necessitats bàsiques de la unitat familiar. En els casos de persones que es troben en risc d’exclusió i sense ocupació, analitzem les seves competències i definim un programa personalitzat d’inserció laboral d’acord amb els seus perfils i capacitats professionals.

2

Reduir les incidències per mal ús de l’habitatge o respecte a la convivència amb la comunitat de veïns, garantint l’ús adequat dels recursos i possibilitant la prevenció de l’ús fraudulent i inadequat de l’habitatge.

3

Actuar preventivament davant les situacions d’especial vulnerabilitat, implicant l’Administració Pública i abordant el treball integral de la unitat familiar.

Programes

Els programes es duen a terme en col·laboració amb l’Administració Pública Local i d’entitats socials, si s’escau: incorporació a programes socials públics segons necessitats detectades o programes privats gestionats per entitats del Tercer Sector.

Per al desenvolupament i implementació dels programes d’inserció laboral, formalitzem acords o convenis amb empreses, institucions públiques i altres entitats del Tercer Sector.

Els acords o convenis estan associats a aspectes de formació, pràctiques laborals, borsa de treball i llocs de feina.

Empresa distingida amb el Segell d’Inclusió Social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions en la tipologia d’inserció sociolaboral

Empreses amb què tenim subscrit un conveni per a la inserció laboral